دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
بلوار آیت الله خاتمی ،دانشگاه پیام نور مرکز اردکان شماره تلفن:14-03532220011 شماره فاکس:03532228110 شماره کدپستی :8951893343 شماره صندوق پستی:195 نشانی الکترونیکی: http://ardakan.yazd.pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مددکاری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30