دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10004 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10010 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10011 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10012 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10025 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10029 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10053 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10056 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10068 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10078 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10079 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10086 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
10092 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10093 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10103 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10105 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10122 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10131 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10163 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10164 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10165 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10166 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10167 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10226 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10227 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10249 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10264 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10278 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10142 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10143 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10299 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10303 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10310 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10311 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10323 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10306 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10336 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10341 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10349 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10353 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10375 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول