دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10431 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10432 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10433 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10434 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10435 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10436 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10437 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10438 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10439 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10440 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10441 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10442 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10443 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10444 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد آب و هواشناسی محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10494 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی ژئومورفولوژی نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10495 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10496 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10497 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10582 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10583 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10584 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10585 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10586 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10587 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10588 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10589 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10590 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10591 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10592 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10593 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10594 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10595 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد آمایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10596 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10597 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10598 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10599 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10600 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10601 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10602 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10603 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10604 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10605 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10606 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10607 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10608 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10609 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10610 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10611 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10612 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10613 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد رنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10697 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10698 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10699 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10700 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10701 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی کالبدی - فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10702 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان برنامه ریزی کالبدی - فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10703 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران برنامه ریزی کالبدی - فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10704 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی کالبدی - فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10705 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی برنامه ریزی کالبدی - فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10706 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه برنامه ریزی کالبدی - فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10707 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان برنامه ریزی کالبدی - فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10708 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان برنامه ریزی کالبدی - فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10709 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10710 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10711 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10712 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10713 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10714 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10715 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10716 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10717 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10718 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10719 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10748 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10749 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10769 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10770 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10771 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10788 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10789 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10790 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول