دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - علوم قرآن و حدیث

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12165 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
12166 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12167 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
12168 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12169 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12170 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12171 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12172 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12173 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12174 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12175 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12176 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12178 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12179 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12180 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12181 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12182 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12183 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12184 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12185 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12186 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12187 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12188 روزانه دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12189 روزانه دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12190 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12191 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12192 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
12193 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12194 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12195 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12196 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس آیتاله طالقانی قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
12197 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
12198 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
12199 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12200 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12201 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12202 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
12203 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12204 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12205 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12206 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12207 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12208 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12209 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12210 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12211 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12212 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12213 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12214 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12215 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12216 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12217 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12218 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12219 نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12220 نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12221 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12222 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12223 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12224 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12225 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12226 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12280 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12252 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12253 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12254 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12255 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12256 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12257 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12259 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12260 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12261 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12262 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12263 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12227 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12228 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12229 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12230 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12231 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12264 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12265 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12266 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12267 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12268 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12269 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12270 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12271 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12272 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12273 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12274 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12275 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12276 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12277 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول