دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12586 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12598 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12599 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12604 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12611 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12613 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12614 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک سطح دو حـوزه علمیه و یا طـلاب پذیرش دانشجو منحصـرا از بین دارنـدگان مرتبط - فقط مرد
12618 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12620 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12646 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12664 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12665 نوبت دوم دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12666 نوبت دوم دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12670 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12705 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12690 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم دین شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12691 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم فلسفه دین آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12747 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12748 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12749 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فرق تشیع آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12750 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم کلام شیعه آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12716 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12721 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12722 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
12724 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12725 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12728 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12731 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم دین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12732 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12733 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12739 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12740 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فرق تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12741 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم کلام امامیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12743 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهپویان سیدالشهداء - قم (ویژه خواهران) قم امام شناسی و معارف ائمه آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
12744 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12745 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
12746 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه