دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه کردستان - سنندج و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12899 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
12918 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13005 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13024 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13033 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه