دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مجموعه زبان فرانسه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1120 - مجموعه زبان فرانسه (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13225 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13226 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13229 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13231 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13236 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13239 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13241 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13243 مجازي دانشگاه تهران تهران اموزش زبان فرانسه آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
13247 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1120 - مجموعه زبان فرانسه (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13250 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
13252 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13253 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13254 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13257 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
13259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13260 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13261 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13263 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه