دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13547 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13560 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13561 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13573 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13582 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13596 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13597 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13598 مجازي دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13599 مجازي دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13607 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13608 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13627 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13629 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13630 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13631 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13668 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13674 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13675 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13679 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13684 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13686 مجازي دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13687 مجازي دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13704 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13715 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13724 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13725 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13755 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13757 مجازي دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13758 مجازي دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13763 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13764 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13775 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13777 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13778 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13779 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13794 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13801 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13802 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13812 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13818 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13819 مجازي دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13820 مجازي دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13829 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13844 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13849 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13850 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13863 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13867 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13870 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13874 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه