دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه یزد و در رشته 1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13954 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13972 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - روابط بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14001 روزانه دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14014 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14032 روزانه دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14044 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول