دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14023 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14024 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14025 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14026 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14027 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14028 روزانه دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14029 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 40 نفر نیمه اول
14030 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
14031 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14032 روزانه دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14033 روزانه دانشگاه تهران تهران خاورمیانه و شمال آفریقا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14034 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14035 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات اروپا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14036 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای شمالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14037 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای جنوب شرقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26461 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه  – فقط زن
26462 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي مرد 13 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه  – فقط مرد
14038 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14039 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14040 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14041 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14042 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
14043 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14044 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14045 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خاورمیانه و شمال آفریقا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14046 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14047 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات اروپا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14048 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای شمالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14049 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای جنوب شرقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14050 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14051 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 40 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14053 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم خاورمیانه و شمال آفریقا آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
14052 مشترک دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه دولتی زبان شناسی انتهای دفترچه - محل تحصیل موسسه مسکو(ULSM) کشور روسیه - شرایط در آموزش عالی بیمه اکو