دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14170 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
14174 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14175 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
14176 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14187 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14199 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14202 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14208 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14210 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14221 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14222 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14264 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14299 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14307 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه دوم فقط زن
14309 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14312 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14314 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14317 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14321 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14323 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14325 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
14327 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14329 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14331 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14332 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14336 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14338 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14350 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14344 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14346 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14349 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14352 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14354 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14356 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14357 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - روانشناسی صنعتی و سازمانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14359 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14361 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14363 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14364 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14366 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14368 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14371 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14372 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14376 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14378 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14384 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
14388 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14389 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14397 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14401 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14412 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14414 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
14417 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14418 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14424 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14426 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14450 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14451 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14434 مجازي دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
14435 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14440 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14442 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه