دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14184 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14207 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14287 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14313 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14330 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14396 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14423 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول