دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14306 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14307 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه دوم فقط زن
14308 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14309 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14310 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14311 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14312 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14313 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14314 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14315 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14316 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14317 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14318 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14319 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14320 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14321 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14322 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14323 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14324 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14325 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
14326 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14327 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14328 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14329 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14330 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14331 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14332 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14333 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14334 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14335 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14336 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14337 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14338 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14350 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14351 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14339 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14340 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14341 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14342 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14343 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14344 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14345 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14346 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14347 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14348 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14349 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14352 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14353 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14354 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14355 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول