دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14483 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14507 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14525 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14567 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14614 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14631 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه