دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14480 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14491 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14492 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14504 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14519 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14531 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14532 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14553 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14622 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
14623 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول