دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمانشاه و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14814 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14984 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14999 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15020 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15029 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15038 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15096 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15107 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15588 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15614 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15780 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15789 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15792 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول