دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15044 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15126 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15430 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15548 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15562 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15761 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15772 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول