دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16007 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه دوم فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16008 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16009 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16010 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16011 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16012 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16013 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16014 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16015 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16016 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16017 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16018 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16019 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16020 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16021 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16022 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16023 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16024 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16025 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16026 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16027 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16028 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16029 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16030 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16031 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16032 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16033 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16034 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16035 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16036 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16037 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16038 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16039 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16040 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16041 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16042 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16043 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16044 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16045 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16046 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16047 روزانه دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16048 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16049 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16050 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16051 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16052 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16053 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16054 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16055 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16056 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16057 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16058 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16059 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16060 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16061 روزانه دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16063 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16064 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16065 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16066 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16067 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16068 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16069 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16070 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16071 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16072 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16073 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16074 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16075 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16351 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16352 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16353 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16354 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول