دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره مجازي و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16129 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16130 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16131 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16132 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16133 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16134 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16135 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16136 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16137 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16138 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16139 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16140 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16141 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16142 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16143 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16359 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16360 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور