دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - پیشگیری از جرم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16018 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران پیشگیری از جرم آموزشی پژوهشی مرد 140 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16019 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران علوم و فنون مرزبانی آموزشی پژوهشی مرد 50 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16020 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی آموزشی پژوهشی مرد 130 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16021 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران مبارزه با مواد مخد آموزشی پژوهشی مرد 40 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16022 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران علوم عملیات ویژه انتظامی آموزشی پژوهشی مرد 40 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16023 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران عملیات راهور آموزشی پژوهشی مرد 130 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16024 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران کشف جرایم آموزشی پژوهشی مرد 100 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16025 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی آموزشی پژوهشی مرد 100 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد