دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16427 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16428 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16429 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16430 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16431 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16432 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16433 روزانه دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16434 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16435 روزانه دانشگاه دامغان سمنان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16436 روزانه دانشگاه زنجان زنجان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16437 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16438 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16439 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16440 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16441 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16442 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16443 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16444 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16445 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16446 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16447 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16448 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16449 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16450 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16451 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16452 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16453 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16456 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16457 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16458 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16459 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16460 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16461 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16462 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16463 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16454 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16455 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16464 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16465 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16466 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16467 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16468 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16469 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16470 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16471 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16472 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16473 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16474 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16475 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16476 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16477 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16478 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16479 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16480 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16481 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16482 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16483 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16484 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16485 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16486 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16487 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16488 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16489 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16490 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16491 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16493 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16494 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16495 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16496 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16497 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16502 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16503 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16504 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16505 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16506 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16507 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16508 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16498 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16499 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16500 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16501 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16509 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16510 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16511 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16512 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16513 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16514 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16515 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16516 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16517 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16518 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16519 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16520 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16521 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16522 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16523 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16524 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16525 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16526 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16527 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16528 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16529 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16530 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16531 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16532 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16533 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16534 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16535 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16536 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16537 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16538 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16539 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16540 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16541 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16545 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16546 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16547 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16542 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16543 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16544 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16548 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16549 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16550 روزانه دانشگاه تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16551 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16552 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16553 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16554 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16555 روزانه دانشگاه شیراز فارس آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16556 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16557 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16558 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16559 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16560 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16563 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16561 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16562 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16564 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16565 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16566 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16567 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16568 روزانه دانشگاه تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16569 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16570 روزانه دانشگاه دامغان سمنان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16571 روزانه دانشگاه زنجان زنجان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16572 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16573 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16574 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16575 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16576 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16577 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16578 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16579 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16580 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16581 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16582 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16583 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16586 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16587 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16588 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16589 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16590 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16591 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16592 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16593 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16594 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16595 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16596 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16584 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16585 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16597 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16598 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16599 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16600 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16601 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16602 روزانه دانشگاه تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16603 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16604 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16605 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16606 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16607 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16608 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16609 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16610 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16611 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16612 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16614 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16615 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16613 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16616 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16617 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16618 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16619 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16620 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16621 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 8
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16622 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16623 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16624 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16625 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16626 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16627 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16628 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16629 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16630 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16631 روزانه دانشگاه یزد یزد زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16632 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16633 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16634 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16635 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16636 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16637 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16638 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16639 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین شناسی مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 9
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16640 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16641 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16642 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16643 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16644 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16645 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16646 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16647 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16648 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16649 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16650 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16651 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16653 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16654 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16655 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16656 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16657 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16660 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16661 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16658 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16659 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 10
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16662 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16663 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16664 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16665 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16666 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16667 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16668 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16671 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16670 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 11
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16672 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سنجش از دور زمین شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16673 روزانه دانشگاه شیراز فارس سنجش از دور زمین شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول