دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16753 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16777 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16833 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16834 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16852 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16867 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16893 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
16908 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16927 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16961 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17021 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17050 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17070 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17119 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17132 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17170 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17299 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17306 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول