دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خوزستان و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16755 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16869 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16875 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16917 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16938 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17003 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17052 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17150 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17285 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17293 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه