دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1207 - آمار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18110 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
18114 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18115 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18124 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18127 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18128 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18130 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18131 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18142 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18143 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
18147 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18150 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18153 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علم داده ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18155 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18158 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18164 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18165 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18166 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18167 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18176 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18177 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
18180 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18182 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18197 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18203 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18190 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18191 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18192 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آمار ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18194 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18195 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه