دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18214 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
18218 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18255 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18270 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18275 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18314 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18329 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18332 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18358 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18373 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18377 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18392 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18405 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18422 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18434 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18446 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18489 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18490 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18518 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18456 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18467 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18538 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18544 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18582 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18594 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18622 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18639 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18668 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18677 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18690 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18699 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18727 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18755 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18768 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18771 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - رمز و کد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18787 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18799 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18800 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18805 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول