دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان یزد و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18269 روزانه دانشگاه یزد یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18328 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18368 روزانه دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18401 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18431 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18452 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18503 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18504 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18592 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18640 روزانه دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18675 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18700 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18715 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18724 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18767 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18778 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18781 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه