دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته زیست شناسی جانوری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19029 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19030 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19031 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19032 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19033 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19034 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19035 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19036 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19037 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19038 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19039 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19040 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19041 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19042 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19043 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19044 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19064 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19065 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19066 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
19067 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19068 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19069 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19070 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19071 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19072 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19073 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19074 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19075 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19076 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19077 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
19078 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بیوسیستماتیک آموزشي پژوهشي مرد 4 نفر نیمه اول فقط مرد
( 1214 - زیست شناسی جانوری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19092 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19093 روزانه دانشگاه اردکان یزد زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19094 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19095 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19096 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19097 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19098 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19099 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19100 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19101 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول