دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قزوین و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19465 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19467 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19474 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19521 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19678 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19679 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19711 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19741 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19836 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19843 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19917 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20028 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20030 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20041 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20050 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20091 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20132 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20139 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20142 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20143 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول