دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مهندسی معدن

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22463 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22464 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22465 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22466 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22467 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22469 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22470 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22471 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22472 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22473 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22498 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22499 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22500 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22502 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22503 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22504 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22505 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22506 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22507 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22508 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22509 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22510 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22531 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22532 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22533 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22534 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22535 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22536 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22537 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22538 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22539 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22540 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22541 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22563 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22564 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22565 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22566 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22569 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22570 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22571 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22573 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22580 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26431 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول