دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان فارس و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22941 روزانه دانشگاه شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23003 روزانه دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23047 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23063 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23102 روزانه دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23108 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23128 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23138 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23199 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23205 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23208 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23239 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23249 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23262 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23306 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23316 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول