دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25744 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25775 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25903 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25909 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25934 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25938 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25948 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25950 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول