دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - فناوری معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26272 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26273 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26274 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26275 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26276 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26447 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی استحکام بخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26278 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26279 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26280 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26281 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26282 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول