دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش محیطزیست شهری و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10512 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10513 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10514 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10515 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10547 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10548 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10549 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10550 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10596 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10597 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10598 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10599 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10600 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10621 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان محیطزیست شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10622 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین محیطزیست شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10623 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران محیطزیست شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10572 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10573 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10574 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیطزیست شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه