دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش کسب و کار الکترونیک و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15609 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15610 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
15611 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15612 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15613 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم محل تحصیل تهران
15614 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15615 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15616 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15617 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15626 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15627 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه دوم فقط زن
15628 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15629 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15630 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15631 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15632 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15653 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15654 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15638 مجازي دانشگاه تربیت مدرس تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
15639 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15640 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15641 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15662 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15644 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15645 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15646 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15647 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15667 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15668 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15669 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15670 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15672 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15673 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15674 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.