دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش استراتژی و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16007 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه دوم فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16008 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16009 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16010 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16011 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16012 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16013 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16014 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16015 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16016 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16017 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16018 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16019 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16020 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16021 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16022 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16023 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16076 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16077 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16078 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16080 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16081 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16082 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16084 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16085 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16086 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16087 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16088 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16089 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16169 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16170 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16171 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16172 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16173 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16174 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16175 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16176 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16177 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16178 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16179 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16180 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16129 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16130 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16131 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16132 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16133 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16345 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16265 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16266 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16267 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16268 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16269 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16270 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16271 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16272 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16144 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16145 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16146 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16147 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16148 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16149 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16321 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16322 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16323 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16324 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول