دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بازاریابی و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16024 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16025 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16026 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16027 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16028 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16029 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16030 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16031 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16032 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16033 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16034 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16035 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16036 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16037 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16090 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16091 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16093 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16095 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16097 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16098 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16099 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16100 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16181 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16182 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16183 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16184 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16185 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16186 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16187 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16188 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16189 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16190 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16191 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16192 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16193 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16134 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16135 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16136 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 14 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
16137 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16138 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16346 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16347 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16348 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16273 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16274 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16275 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16276 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16277 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16278 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16279 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16280 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16150 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16151 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16152 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16153 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16325 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16326 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
16327 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16328 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16329 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16330 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول