دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بانکداری اسلامی و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11051 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11052 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11053 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11054 روزانه دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11055 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11056 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11057 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11058 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11059 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11060 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11140 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11141 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11142 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11143 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11144 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11145 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11146 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
11147 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11148 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11197 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11198 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11263 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول