دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بهینه سازی و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18593 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18594 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18595 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18596 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18597 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18598 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18599 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18600 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
18601 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18602 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18603 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18605 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18606 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18607 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18608 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18609 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18610 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18611 روزانه دانشگاه شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18612 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18613 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18614 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18615 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18616 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18617 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18618 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18619 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18620 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
18621 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18622 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18623 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18624 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18625 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18676 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18677 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18678 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18679 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18680 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18681 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18682 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18683 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18684 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18685 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18686 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18687 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18688 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18689 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18690 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18691 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18692 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18733 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18734 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18735 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18736 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18737 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18738 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18739 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18742 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18743 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18744 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18716 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18717 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18718 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18719 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18720 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18721 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه