دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش امدادگر ورزشی و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11548 روزانه دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11549 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11550 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11562 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11563 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11566 مجازي دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
11570 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول