دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش راه و ترابری و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21171 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21172 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21173 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21174 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21175 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21176 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21178 روزانه دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21179 روزانه دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21180 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21181 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21182 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21183 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21184 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21185 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21186 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21187 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21188 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21189 روزانه دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21418 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21419 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21420 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21421 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21422 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21423 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21424 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21425 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21426 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21427 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21428 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21430 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21431 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21432 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21433 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21434 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21611 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21612 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21613 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21617 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21576 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21577 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21578 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21579 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21764 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21765 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21766 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21767 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21768 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21769 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21772 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21773 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21774 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21775 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21776 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21777 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21778 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21779 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول