دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مهندسی مرتعداری و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - علوم و مهندسی مرتع
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23057 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23058 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23059 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مازندران مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23060 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23061 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23062 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23063 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23064 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23065 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23066 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23067 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23068 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23069 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23090 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23091 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23092 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23093 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23094 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23095 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23096 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23097 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23113 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه