دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فیزیک و حفاظت خاک و در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24645 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24646 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24647 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24648 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24649 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24650 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24651 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24652 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24653 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24654 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24655 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24656 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24657 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24658 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24659 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24660 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24661 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24662 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24663 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24664 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24665 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24666 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24667 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24668 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24669 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24670 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24671 روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24697 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24698 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24699 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24700 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24701 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24702 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24703 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24704 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24705 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24706 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24707 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24708 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24709 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24710 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24711 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24712 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24713 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24714 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24715 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24716 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24736 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24737 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه