دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مهندسی معماری منظر و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25899 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25900 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25901 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25902 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25903 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25904 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25905 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25906 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25907 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25908 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25909 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25910 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25911 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25912 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25913 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25914 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25915 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25916 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25917 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
25918 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25919 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25920 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25921 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25922 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول