جهت ورود به انتخاب رشته ارشد آزاد کلیک کنید
با توجه به اتمام زمان انتخاب رشته، امکان استفاده از نرم افزار انتخاب رشته 3گام وجود ندارد.