با توجه به اتمام زمان انتخاب رشته، امکان استفاده از نرم افزار انتخاب رشته 3گام وجود ندارد.