کارنامه و قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی

در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی )در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

کارنامه قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) 97

 

کارنامه قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 98 نوشته ایم را مطالعه کنید.  

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه ارشدایمنی شناسی (ایمونولوژی) 97

 

رتبه ایمنی شناسی (ضریب6) بیوشیمی (ضریب1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب2) میکروب شناسی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب2)
9 64.368 73.333 37.037 -1.667 73.333
35 63.31 41.667 38.889 0 64.167
40 71.264 48.333 16.667 5 89.167
46 67.816 56.667 42.593 0 57.5
72 66.667 16.667 29.61 0 76.667
85 60.92 43.333 24.074 0 75.833
88 55.172 55.1 42.592 3.333 54.167
160 44.858 33.333 55.556 0 55.833
176 63.218 11.667 16.667 0 46.667
203 52.874 31.667 11.111 0 72.5
211 50.575 35 29.63 0 47.5
294 43.678 35 22.222 0 37.5
463 31.034 0 -1.852 0 74.167

 

نمونه کارنامه ارشدایمنی شناسی (ایمونولوژی) 96

 

رتبه ایمنی شناسی (ضریب6) بیوشیمی (ضریب1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب2) میکروب شناسی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب2)
5 91.111 33.333 31.667 16.667 79.167
6 71.111 61.667 55 11.667 93.333
8 65 68 71 30 63
14 63 64 73 30 54
19 76.667 33.333 53.333 0 63.333
22 60 42 68 73 23
24 62 84 71 25 36
30 58 88 56 28 62
32 60 77 68 53 26
44 57.8544 56.661 73.9398 59.67 87.924
55 70.0332 41.5548 53.8968 22.95 65.0658
60 60.894 64.2192 92.3814 68.85 33.4152
87 70 25 31.667 0 70
91 59.3742 37.7808 53.8968 20.3898 84.4152
122 77.6526 18.8802 46.1856 53.55 23.7456
190 63.333 61.667 18.333 1.667 40
382 46.667 50 26.667 0 30.833

 

کارنامه ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دریافت می شود. این کارنامه ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی )96 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) 96

رتبه های قبولی ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی)96

 

رتبه رشته محل قبولی
2 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه تهران
7 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
11 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی ایران
12 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی ایران
15 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) بین الملل شهرکرد
18 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه تربیت مدرس
19 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) تربیت مدرس تهران
21 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی مشهد
20 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه ایران
23 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه تربیت مدرس
29 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه اصفهان
28 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی مشهد
30 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه اهواز
32 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی شیراز
40 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی شیراز
41 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی مشهد
45 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه شیراز
49 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی کرمانشاه
53 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی تبریز
57 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه مازندران
65 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی مشهد
65 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) شاهد تهران
66 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه مازندران
69 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه اصفهان
70 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه علوم پزشکی همدان
71 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه بابلسر
76 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه بابل
80 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی بابل
80 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه یزد
84 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه شاهد
90 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی شهرکرد
92 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه شهرکرد
94 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه بابل
101 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) شاهد تهران
104 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) علوم پزشکی سنندج
114 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دانشگاه کردستان
145 ایمنی شناسی (ایمونولوژی) بین الملل بیرجند

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

نظر خود را بنویسید