صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
  • تکمیل مشخصات

  • تایید نهایی

  • پرداخت

  • لیست تفکیکی رشته ها

  • چیدمان هوشمندانه

  • آنالیز هوشمندانه

  • پایان

با توجه به اتمام زمان انتخاب رشته سراسری، امکان استفاده از نرم افزار انتخاب رشته 3گام وجود ندارد.