(MBA)رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
45 سيستم هاي اطلاعاتي وفناوري اطلاعات روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
52 بازاريابي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
58 فناوري روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
58 استراتژي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
67 بازاريابي روزانه-دانشگاه تهران
76 استراتژي روزانه-دانشگاه تهران
89 عمليات وزنجيره تامين روزانه-دانشگاه تهران
107 فناوري روزانه-دانشگاه تهران
137 عمليات وزنجيره تامين روزانه-دانشگاه تهران
148 مالي روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
169 بازاريابي روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
192 استراتژي روزانه-دانشگاه شيراز
195 استراتژي نوبت دوم-دانشگاه تهران
199 استراتژي روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
510 مالي نوبت دوم-دانشگاه سمنان
995 استراتژي مجازي-دانشگاه تهران
1330 استراتژي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
1429 استراتژي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
1442 عمليات وزنجيره تامين روزانه-دانشگاه سمنان
1476 بازاريابي نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1480 استراتژي روزانه-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1496 بازاريابي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
1547 استراتژي نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1549 بازاريابي روزانه-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
1606 استراتژي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
1690 عمليات وزنجيره تامين نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شاهرود
1710 مالي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شاهرود
1743 بازاريابي نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
1750 بازاريابي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
1850 استراتژي مجازي-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
3052 رفتارسازماني ومنابع انساني پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
3294 استراتژي مجازي-دانشگاه خوارزمي -تهران
3441 استراتژي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
3744 بازاريابي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزورامين
4349 مالي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزورامين
5486 سيستم هاي اطلاعاتي وفناوري اطلاعات پرديس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس کیش)
8042 سيستم هاي اطلاعاتي وفناوري اطلاعات پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان مازندران -مركزبابل
8358 بازاريابي غير انتفاعي مجازي-موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان -تهران
8664 مالي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزمهريز

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید