دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98

28 July 2019 دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 در پنج گروه آزمایشی (ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان های خارجی) در روز پنج شنبه مورخ 98/05/17 در سایت سنجش منتشر شده است.

دفترچه انتخاب رشته زبان های خارجی 98

13 March 2019 دفترچه انتخاب رشته زبان های خارجی 98 در روز پنج شنبه مورخ 98/05/17 در سایت سنجش منتشر شده است.

دفترچه انتخاب رشته هنر 99

13 March 2019 دفترچه انتخاب رشته هنر 99 در روز پنج شنبه مورخ 99/06/31 در سایت سنجش منتشر شده است.

دفترچه انتخاب رشته انسانی 98

13 March 2019 دفترچه انتخاب رشته انسانی 98 در روز پنج شنبه مورخ 98/05/17 در سایت سنجش منتشر منتشر شده است.

دفترچه انتخاب رشته ریاضی 99

13 March 2019 دفترچه انتخاب رشته ریاضی 99 در روز یکشنبه مورخ 99/06/31 در سایت سنجش منتشر شده است.

دفترچه انتخاب رشته تجربی 99

13 March 2019 دفترچه انتخاب رشته تجربی 99 در روز یکشنبه مورخ 99/06/31 در سایت سنجش منتشر شده است.