انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98- انتخاب رشته ارشد پزشکی 98

12 March 2019 انتخاب رشته حساس ترین و مهم ترین مرحله بعد از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 است. این مرحله نقش مهمی در آینده شغلی و تحصیلی داوطلبان دارد، به همین دلیل نباید به راحتی و سرسری از این مرحله بگذرید.