نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد آمار- از سال 93 تا 97

10 March 2019
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد آمار
در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد آمار 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد اقتصاد- از سال 93 تا 97

10 March 2019
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد
در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی- از سال 93 تا 97

10 March 2019 در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی علوم دامی- از سال 93 تا 97

10 March 2019 در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم دام و طیور 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد علوم و مهندسی باغبانی- از سال 93 تا 97

10 March 2019 در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی- از سال 93 تا 97

10 March 2019 در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات- از سال 93 تا 97

10 March 2019 در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد معماری- از سال 93 تا 97

10 March 2019 در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد معماری 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد شهرسازی- از سال 93 تا 97

10 March 2019 در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد زبان انگلیسی- از سال 93 تا 97

10 March 2019
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.